Šis raksts saista starptautisko studentu plūsmu uz Latvijas augstākās izglītības iestādēm un galamērķa valsts izvēles pamatojumu. Latvija uzņem ārzemju studentus no dažādām ģeogrāfiskām vietām. Līdztekus konkrētām izcelsmes valstīm, piemēram, Vācijai un Indijai, arī no bijušajām padomju valstīm ir novērojama pastāvīga un stabila plūsma. Starptautiskie studenti ir gan būtisks ienākumu avots augstākās izglītības iestādēm, gan zināmā mērā aizstāj vietējo studentu samazinājumu. Šajā pētījumā ir izmantota jauktas metodes pieeja, kuras pamatā ir oficiālo statistikas datu un aptaujas datu analīze. Aptauja atklāj viedokļus par lēmumu pieņemšanas procesu un pilna laika ārvalstu studentu motīviem studijām Latvijā. Rezultāti norāda, ka zināmā mērā ģeogrāfija nosaka galvenos studiju galamērķa izvēles motīvus studijām Latvijā. Reti Latvija ir kā pirmā un vienīgā prioritārā galamērķa valsts.  Latvijas izvēles pamatojumu nosaka līdzsvarotas izmaksas un kvalitatīvas izglītības pieejamība angļu valodā, tādējādi nodrošinot “otro iespēju” gūt panākumus. Latvija kā galamērķis dod priviliģētu iespēju iegūt izglītību Eiropas Savienībā, kas studentiem no ģeogrāfiski tālākām vietām ir dzīves kvalitātes celšanas iespēja.

This paper links geographies of in-flow international students to the higher education system in Latvia and destination country choice rationales. Latvia welcomes international students from diverse geographies. Besides specific sourcing countries like Germany and India, there are also considerably constant and stable flows from former Soviet countries. International students are both an essential source of revenue for higher education institutions and to some extent, replacement of decrease of local students. This study adopts a mixed-method approach and based on the analysis of official statistical data and survey data. The survey reveals views on decision-making process and motives of current full -time international students in Latvia. The results indicate that to an extent, geography sets the main motives for study choice in Latvia. Seldom Latvia is set as the only priority destination country. On the one hand, among others balanced costs and accessibility of quality education in English attract foreign students, thus providing ‘second chance’ to be successful. On the other hand, Latvia gives the prerogative to have education in the European Union which for long-distance travelled students is a life-time opportunity.